صدام که زدی راه افتادم با دل پر خون - زمینه   حجم: 5.83 مگابایت

کار و بارم آقا گریه برای شماست - شور          حجم: 4.98 مگابایت

صبح امید من دمیده - شور پایانی                  حجم: 1.16 مگابایت