میدرخشد روی دستان نبی خورشیدعالم-سرودسنتی    حجم: 4.12 مگابایت
شب عاشقانگی هست ومن- مدح                           حجم: 7.31 مگابایت
هرکسی که احمد مولاشه-سرود                             حجم: 6.92 مگابایت
هردلی که روشن ضمیره-سرود                               حجم: 3.39 مگابایت